W sprzedaży II pula biletów do 31 maja

 

Regulamin

REGULAMIN

wydarzenia organizowanego pod nazwą Festiwal Szamana, w dniach 15-18.08.2024, w  Wysoka Strzyżowska.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin wydany przez organizatora firmę JP Justyna Pelc z siedzibą na ul. Gliwy 5c , 35-330 Rzeszów, stanowi zasady uczestnictwa w Festiwalu Szamana (Dalej „Imprezy”), warunki i zasady bezpieczeństwa wymagane od uczestników Festiwalu w trakcie jego trwania, jak również zasady korzystania z Terenu Festiwalu i postanowienia porządkowe.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w festiwalu poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników i korzystania przez nich z Terenu Festiwalu oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników w związku z nabyciem biletu wstępu na Festiwal (dalej „Bilety”).
BILETY
 1. Zakup Biletu oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu
 2. Bilety sprzedawane są przez Organizatora na stronie www.festiwalszamana.pl, oraz sprzedawane są przez zewnętrznego operatora: biletomat.pl, kupbilecik.pl, ebilet.pl, goingapp.pl oraz na Terenie Imprezy w Punkcie Informacyjnym.
 3. Bilet jest biletem na okaziciela.
 4. Bilet nie podlega zwrotowi.
 5. Ilość dostępnych biletów na Imprezę wynosi 777 szt.
 6. Bilet papierowy lub zapisany w wersji elektronicznej, przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę); którą należy umieścić na ręce. Osoby nie posiadające opaski, będą wyprowadzane z Terenu Imprezy. Obowiązują dwa rodzaje biletów:
  a) jednodniowy – uprawniający do wielokrotnego wejścia jednego dnia Imprezy. Bilet jest ważny od 8:00 do 00:00; bez możliwości korzystania z pola namiotowego.
  b) bilet na cały Festiwal – ważny od 15.08.2024 od wyznaczonej godziny rozpoczęcia Imprezy do 18.08.2024 do wyznaczonej godziny zakończenia imprezy.
 7. Zmiana w programie Festiwalu nie stanowi podstawy do zwrotu Biletu lub jego ekwiwalentu, w jakiejkolwiek formie.
 8. Zakazana jest odsprzedaż biletów w sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne – bez zgody Organizatora.
PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania Imprezy i na jej Terenie.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń Organizatora i Służb.
 3. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na Terenie Imprezy.
 4. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.
 5. Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów Biletu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.
 7. Uczestnik Imprezy ponosi pełna odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
 8. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, marketingowej, promocyjnej nieuzgodnionej uprzednio z Organizatorem.
BEZPIECZEŃSTWO
 1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. Uczestnik oświadcza, że Uczestnicząc w Festiwalu, znajduje się w stanie zdrowia, które nie stanowi zagrożenia dla zdrowia innych uczestników.
 3. Podczas Festiwalu będzie dostęp do napoju kakao. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za jego spożycie i swój stan zdrowia, a Organizator podkreśla, że w spożywaniu napoju kakao należy zachować umiar i rozsądek, w szczególności przy przewlekłych stanach chorobowych, przy nadciśnieniu, przy zażywaniu antydepresantów, z problemami z sercem, nerkami jak również w ciąży.
 4. Na Terenie Festiwalu zabrania się spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających.
 5. Na Terenie obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk, grilla i palenia innych form otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych przez Organizatora.
 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na skutek jego działania lub zaniechania na Terenie Festiwalu, w mieniu innych Uczestników lub w mieniu Organizatora czy właściciela Terenu Festiwalu.
 7. Uczestnik stosuje się do obowiązujących w czasie Festiwalu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić środki ochrony osobistej, we własnym zakresie.
 8. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za jego (zwierzęcia)  zachowanie, bezpieczeństwo, wyrządzone szkody i nieczystości
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2. Administratorami danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją Festiwalu i wyłącznie w celu utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Festiwalu i nie będą przechowywane dłużej niż Termin Festiwalu.
 3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być także państwowe służby sanitarne i porządkowe, dla spełnienia obowiązku realizowanego w interesie publicznym, oraz w przypadku przetwarzania wizerunku – podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatorów w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.
 5. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  a) wniesienia żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przenoszenia;
  c) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 6. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Zdjęcia wykonane podczas Festiwalu mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Festiwalu, to jest uczestników, wykonawców, artystów i prelegentów biorących udział w Festiwalu.
 8. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza udzielenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
  a) utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz
  b) wprowadzanie do pamięci komputera,
  c) wykorzystania do promocji i organizacji Festiwalu przez Organizatorów,
  d) udostępniania partnerom Organizatorów w celu ich promocji w kontekście udziału w, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatorów, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO:
 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności, z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu oraz bezpieczeństwa Uczestników.
 2. Zmian w przebiegu Festiwalu z nieprzewidzianych, nieuniknionych lub niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,
 3. Odwołania lub zrezygnowanie z organizacji części programu Festiwalu z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób;
 4. Dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora;
 5. Unieważnienia Biletu, Identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Festiwalu niedostępny dla Uczestników, zgodnie z informacją na terenie Festiwalu. Zaistnienie którejkolwiek z powyżej wymienionych okoliczności nie stanowi podstawy do zwrotu ceny Biletu lub jej części.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań (dalej: „Siła Wyższa”).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany Terminu Festiwalu lub jego programu lub miejsca Festiwalu ze względu na działanie Siły Wyższej.
 8. Uczestnik kupując Bilety akceptuje powyższe postanowienia Regulaminu oraz możliwość zmian. Bilet w takim przypadku pozostaje ważny i nie może zostać zwrócony i będzie uprawniał do udziału w wydarzeniu w innym terminie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.festiwalszamana.pl oraz  w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator
 4. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do e-sklepu